Raport decan FSUS copy

Identitatea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Rapoarte anuale de activitate ale Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Viziunea 2010-2025

În contextul în care viziunea UAV pentru perioada 2010-2025 este realistă, în concordanţă cu standardele europene şi cu vectorii de dezvoltare ai învăţământului superior din Uniunea Europeană, DLMSSU, ca parte integrantă a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale (FSUS), intră într-o nouă etapă şi anume de augmentare a calităţii privind actul didactic dar, mai ales, în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică. Ea va aborda cu toată seriozitatea o strategie colectivă dar şi una individuală pentru a contribui la viitorul UAV.

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, valori şi principii

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, componentă a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, acţionează astfel încât să se integreze deplin în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În acest sens, pentru asigurarea calităţii academice, s-au efectuat transformări esenţiale în planurile de învăţământ şi în fişele disciplinelor.

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale şi-a propus câteva direcţii de acţiune, care sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cât şi cu cerinţele cuprinse în metodologia de evaluare, cu standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă stabiliţi, prin metodologie, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Este vorba de:

 • formarea de specialişti de înaltă calificare în domeniul filologiei prin programul Şcolii doctorale;
 • formarea de specialişti în domeniul filologiei şi administraţiei publice la nivel atât de licenţă cât şi masterat;
 • formarea de specialişti în domeniul jurnalismului şi teologiei penticostale la nivel de licenţă;
 • modernizarea continuă a programelor de studii la nivel de licenţă şi masterat;
 • integrarea procesului de învăţământ cu cercetarea prin contribuţia DLMSSU la activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • promovarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică şi academică cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din spaţiul universitar european;
 • promovarea unor relaţii de cooperare cu studenţii, cu absolvenţii şi cu mediul economic local.

În concordanţă cu cerinţele de compatibilizare a învăţământului românesc cu cel european, printre obiectivele politicii educaţionale pot fi reţinute, ca fiind mai importante, următoarele:

 • perfecţionarea continuă, în acord cu standardele interne şi internaţionale, a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor;
 • menţinerea unei exigenţe înalte privind promovarea în posturi a personalului de predare în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • acoperirea cu suporturi de curs şi îndrumare de lucrări practice, în redactare proprie, a tuturor disciplinelor din planul de învăţământ;
 • informatizarea activităţilor din facultate, dotarea laboratoarelor cu aparatură şi instalaţii performante şi tehnică de calcul;
 • antrenarea cadrelor didactice tinere în activitatea de cercetare ştiinţifică şi perfecţionarea prin cursuri postdoctorale;
 • organizarea de simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice în cadrul universităţii, atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor;
 • participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale;
 • promovarea schimbului de cadre didactice şi studenţi cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;
 • antrenarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare şi în activitatea ştiinţifică;
 • valorificarea cercetării ştiinţifice prin publicarea de articole în reviste de specialitate;
 • colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate în vederea realizării schimbului de publicaţii ştiinţifice.

Necesitatea specializărilor ce funcţionează în facultate rezultă din următoarele considerente:

 • Absolvenţii acestor specializări sunt pregătiţi să funcţioneze ca profesori în învăţământul preuniversitar (în gimnaziu- absolvenţii cu diplomă de licenţă şi 60 credite la modulul pedagogic; la liceu - absolvenţii cu diplomă de master şi 120 credite la modulul pedagogic), cercetători în domeniile filologiei, comunicării, diverselor instituţii de educaţie, cultură, mass-media şi culte, societăţi comerciale, instituţii ale administraţiei publice, precum şi să poată desfăşura activităţi didactice;
 • Situaţia economică actuală face dificilă efectuarea studiilor departe de casă datorită costurilor mari din perioada de şcolarizare (drum, cazare, masă). Zona de vest a ţării, în care sunt incluse şi municipiul şi judeţul Arad, este puternic industrializată, reprezentând o arie cu înalt potenţial de dezvoltare economică, în care dinamica de înfiinţare şi dezvoltare a IMM-urilor este semnificativă, oferind locuri de muncă pentru absolvenţi. Menţionăm că generaţiile de absolvenţi au fost absorbite în întregime de piaţa muncii.

Din perspectiva integrării în Spaţiul European al Învăţământului Superior, dar şi păstrând tradiţiile valoroase ale învăţământului românesc, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale promovează un management strategic al calităţii dinamic şi eficient, contribuind în acest mod la creşterea prestigiului naţional şi internaţional al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate.

Cadrele didactice de specialitate din cadrul facultăţii dispun de un potenţial ştiinţific ridicat, fiind profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi universitari, cu norma de bază în universitate.

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale a Universităţii "Aurel Vlaicu” din Arad formează filologi, funcţionari publici, jurnalişti şi teologi cu înalt nivel profesional asigurat prin:

 • Studierea disciplinelor fundamentale şi a celor de specialitate la nivelul european actual;
 • Studiul de discipline opţionale aliniate la cerinţele europene;
 • Cercetarea ştiinţifică în cadrul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti;
 • Participarea la Contractele de Cercetare.

Practica a dovedit ca programele de studii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale sunt imperios necesare, ţinând cont de faptul că relansarea economică româneasca şi integrarea României în Uniunea Europeana necesită specialişti în domeniile umanist şi social, pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

Urmărind în întregime strategia UAV, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale şi-a definit propria strategie, bazată pe valorile sociale, culturale şi academice ale UAV.

Acestea sunt:

 • Creşterea capacităţii de cercetare;
 • Îmbunătăţirea procesului educaţional;
 • Extinderea funcţiei sociale şi culturale;
 • Orientarea spre calitate şi încurajarea performanţei în învăţământ şi cercetare;
 • Încadrarea învăţământului şi cercetării în standardele europene;
 • Întărirea parteneriatului responsabil cu studenţii;
 • Întărirea dimensiunii antreprenoriale a universităţii;
 • Creşterea vizibilităţii internaţionale;
 • Participare academică activă şi responsabilă atât la nivel naţional cât şi internaţional;
 • Asigurarea calităţii educaţiei şi cercetării